Artikel Depot
Image default
Gezondheid

Acupunctuur: hoe werkt het precies, het gebruik, voordelen en risico's

Acupunctuur is eenvorm van therapievoorverschillendeproblemenwaarbijkleinenaalden in het lichaamwordeningebracht om specifiekezenuwen in de huidendieper in de spierentestimuleren. Dit kanhelpenbij het behandelen van verschillende, envooralproblemen met verschillendepijnniveaus, waaronderchronischepijnenanderefysiekeenzelfsmentaleaandoeningen. Acupunctuurbegonbinnen de traditionele Chinese geneeskunde, maar is nu al eenlangeretijdeenveelvoorkomendebehandeling die tegenwoordigzelfswereldwijdwordtgebruikt, dusook in Nederland bij, bijvoorbeeld, acupunctuur amsterdamenacupunctuur almere. Maar mensenhebbennogveelvragen over dezetherapie: hoe het gebruikt word, zijn er bepaaldevoordelenennadelen, etc.  

Gebruik van acupunctuur 

Volgens de traditionele Chinese geneeskunde, ging het eroverdatgezondheideenresultaat was van eenbalanstussen de uiterstenpunten van yin en yang van de levenskracht. Al dezepunten‘ in het lichaamwerdenvervolgens in de acupunctuurgebruiktals de plekken die behandeldmoestenworden. Dus, zijgelovendat het inbrengen van naalden in dezepunten met de juistecombinaties de energiestroomweer in balanszalbrengen. Toen er meeronderzoekwerdgedaannaaracupunctuur, werd het duidelijkdat het echtvaakhielp. De fysiekestimulatie van het inbrengen van de naald op dezeplaatsenkandusecht de pijnverwerking in het centrale zenuwstelselen de spierenbeïnvloeden.   

Voordelen van acupunctuur 

Acupunctuurbrengtveelvoordelen met zich mee. Sommigemensennegerendezesnel, maar veelonderzoekentonenaandat de symptomen van mensenna de behandelingechtaanzienlijkverminderen. Maar wat zijndezevoordelen? Ten eerstekunnenmensenacupunctuureffectiefcombineren met anderebehandelingen, wat het procesefficiënterkanmaken. Zij kunnenookmeerderegebieden in hunlichaamtegelijkertijdbehandelen. Effectieveacupunctuurkanookhelpenbij het beheersen van klachtenzoalschronischepijn, migraine enhoofdpijn. Verder heeftacupunctuureenlaagrisico op bijwerkingen, in tegenstellingtotanderebehandelingen, zoalsverschillendesoortenmedicatie. Dus, acupunctuurheeftzekerveelvoordelen 

Risico’s van acupunctuur 

Alhoewel er veelvoordelenzijn van acupunctuur, zijn er tochweleenpaardingenwaarmenseneventueelrekening mee moetenhouden. Dit zijnniet perse hele grotenadelen, maar meerkleinerisico’s die wel van belangzijn om in je achterhoofdtehouden. Ten eerste, kunnen er wat bloedingen, blauweplekkenen/of pijn op de inbrengplaatsenzijn. Ookkunnennietgoedgesteriliseerdenaalden tot infectieleiden, duszorgervoordatuw arts de naaldengoedreinigt. In zeldzamegevallenkaneennaaldbrekeneneeninwendigorgaanbeschadigen, maar ditgebeurtbijna nooit. Daarommoeteenpersoonaltijdmedischadviesinwinnenvoordathijeentherapieonderneemt.   

 

 

https://www.amsterdamseacupunctuur.nl/